معرفی

مشخصات فردی

محمودرضا سیاوشی

نام - نام خانوادگی : محمودرضا   سیاوشی

پست الکترونیکی : mr_siyavoshi@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی استخراج معدن
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی استخراج معدن
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معدن

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 17

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 01-06-1377

محمودرضا سیاوشی
محمودرضا سیاوشی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^